REGISTROVANÉ ÚRADOM VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa §13 ods. 4 písm. g) zákona č. 355/2007 Z.z. súhlasí s umiestnením výživového doplnku damper PERIOD BALANCE na trh v Slovenskej republike. Číslo spisu: 4342/2021

PROTOKOLY O LABORATÓRNYCH SKÚŠKACH

Laboratórne skúšky našich produktov boli vykonávané nezávislým laboratóriom.
period balance protokol 3 scaled
period balance protokol 2 scaled
period balance protokol 1 scaled

PLNÍME SI POVINNOSTI STANOVENÉ ZÁKONOM O ODPADOCH

Pristupujeme k svojim produktom zodpovedne vo všetkých fázach ich životného cyklu, vrátane likvidácie odpadov z obalov. Preto podporujeme správne triedenie a snažíme sa k tomu viesť aj našich spotrebiteľov.
envi pac scaled