ako užívateľ internetovej aplikácie s názvom Damper dostupné v sieti Internet z internetovej adresy https://damper.sk týmto v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“ a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „zákon“), súhlasím so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním osobných údajov mnou poskytnutých prevádzkovateľovi, ktorým je: Spoločnosť damper s.r.o., IČO: 53280113, so sídlom Lediny 1635/5, 84103, Bratislava (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) a súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli pre prevádzkovateľa spracované:

prevádzkovateľom;

akýmkoľvek zamestnancom prevádzkovateľa;

akýmkoľvek zmluvným partnerom prevádzkovateľa;

Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 803/S;

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., so sídlom Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č. 9084/S;

Zásielkovňa s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105158/B;

FREE Company s.r.o.., so sídlom Stará Vajnorská 11 831 04 Bratislava, IČO: 47976292 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 104976/B;

Tento súhlas je udelený na dobu neurčitú.
Prevádzkovateľom stanovený účel spracovania osobných údajov, pre ktorý tento súhlas

poskytujem, je použitie osobných údajov pre. zasielanie obchodných ponúk prevádzkovateľa; marketingové účely;
poskytovanie osobných údajov tretím osobám; zaradenie osobných údajov do databázy; sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám; Registráciu a prístup k webstránke;

Poskytovanie služieb;

Marketingové účely;

Zanechanie komentára / hodnotenia;

Komunikáciu;

Reklamačné konanie;

Prehlasujem, že som si vedomí(á) svojich práv podľa GDPR a zákona a prehlasujem, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať nasledujúcim spôsobom: automatizovane prostredníctvom počítačov a počítačových programov;
v písomnej podobe;

Prevádzkovateľ zároveň informuje dotknuté osoby že platby online kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Informácie o karte sa nedostávajú k prevádzkovateľovi. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt je inštitúcia pod dohladom Národnej banky Maďarska a číslo licencie je je H-EN-I-1064/2013.

Tento súhlas je slobodný a vedomí prejav vôle dotknutej osoby, ktorého obsahom je povolenie dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.

Súhlas je poskytnutý zaškrtnutím poľa s nápisom Súhlasím so spracovaním osobných údajov v užívateľskom rozhraní vyššie popísanej internetovej aplikácie.